Välkommen till
SVENSKA
GRIFFONSEKTIONEN

Välkommen till
SVENSKA
GRIFFONSEKTIONEN

Bli medlem i Svenska Griffonsektionen

För att bli medlem klickar du på någon av nedanstående länkar. Svenska Kennelklubben (SKK) administrerar ditt medlemskap i Svenska Griffonsektionen. Fyll i kontaktuppgifter samt mailadress i informationsfälten. Länken till vår tidning Griffonbladet mailar vi till er därav är det extra viktigt att vi får er mailadress.

Fullbetalande i Sverige och övriga länder. For our foreign members, membership fee is 300 SEK. Please follow the link below.

Medlemsavgift 300 kr

Familjemedlemskap kan väljas när annan familjemedlem från samma bostadsadress är helbetalande (Skriv vem huvudmedlemmen är).

Familjemedlemskap 125 kr

Uppfödare kan bjuda sina valpköpare på 1-års medlemskap till rabatterat pris.(Skriv vilken uppfödare samt kontaktuppgifter på era valpköpare, glöm ej deras mailadress).

Gåvomedlemskap 100 kr

Adressändring, avslutande av medlemskap eller nytecknande med inbetalningskort.

Länk

Om du har frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning.

Telefon 08-795 33 44 (telefontider vardagar 10-12, 13-15)

E-post medlem@skk.se

Postadress: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna

SGS Integritetspolicy för personuppgiftshantering

1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Svenska Griffonsektionen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos hela styrelsen.

2 TILLäMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Styrelsen är ansvarig fr att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för föreningens styrelse och medlemmar.

3 ORGANISATION OCH ANSVAR

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i föreningen. Styrelsen har delegerat implementering av denna policy till Vice ordförande.

Alla i styrelsen ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 BEGREPP OCH F?RKORTNINGAR

BegreppBetydelse
PersonuppgiftEn personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
RegistreradDen som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter oberoende av om de utförs automatiserat eller ej såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

* Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt f?ljande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

* Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

* Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Styrelsen. Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgårder med anledning av incidenten.

* Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Ordförande

Lina Jansson

Botkyrkavägen 26

143 30 Vårby

070-628 97 14

bernerberget@gmail.com

Vice ordförande

Kristina Henriksson

Ekorrestigen 18

952 42 Kalix

070-358 67 55

henrikssonkristina88@gmail.com

Webbmaster

Sarah Månsson

Rosenlundsängen 10

761 11 Bergshamra

073-800 05 57

snarisen@gmail.com