Avel och hälsa

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

Arbetet med RAS

Rasklubben Svenska Griffonsektionen (SGS) har fått i uppdrag av Svenska Kennelklubben (SKK) via Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) att utarbeta denna rasspecifika avelsstrategi (RAS). SDHK har delegerat ansvaret till SGS.

Strategin gäller alla som föder upp Griffon eller är verksam inom griffonavel oavsett om de är medlemmar eller inte i SGS. Denna strategi gäller tills vidare.

Arbetet med RAS för Griffon bruxellois, Griffon belge och Petit brabançon har kontinuerligt redovisats för styrelsen och för medlemmarna på SGS hemsida och arbetsgruppen för hälsofrågors sida i Griffonbladet.

RAS fastställdes av Svenska kennelklubben år 2005. Den baserades på statistik om Griffonernas hälsostatus som inhämtats från SGS enkät 2002, försäkringsbolagens statistik samt SKK:s rasdata från Hunddata och Avelsdata. Fakta om de olika sjukdomarna har hämtats från SKK:s hemsida och Hundens sjukdomar av Birgitta Wikström.

År 2007 reviderades RAS. I december 2013 skickades det ut en hälsoenkät till 1000 griffonägare. Den fanns också att ladda ner från Svenska Griffosektionens hemsida. Enkäten gav 366 svar, motsvarande 36,6%.

En sammanfattning av enkätsvaren redovisades i Griffonbladet, samt har funnits i sin helhet att läsa på rasklubbens hemsida. På rasklubbens årsmöte 2016 har en muntlig presentation av resultatet ägt rum.

Det skickades också ut en separat enkät angående valpning 2013. Tyvärr inkom alldeles för få svar för att kunna dra några slutsatser. Försäkringsstatistik från fyra försäkringsbolag har samlats in och sammanställts under år 2016.

Dessa resultat har redovisats i Svenska Griffonsektionens medlemsblad samt på rasklubbens hemsida. Representanter från Svenska Griffonsektionens styrelse och från arbetsgruppen för RAS har medverkat vid avelskonferenser, brakycefalkonferens och andra möten, med fokus på andningsproblematik.

Griffon bruxellois, griffon belge och petit brabançon skiljs endast åt genom färg och hårlag. SGS har valt att inte presentera de tre rasvarianterna var för sig då dessa bör behandlas som en ras. Alla tre raserna får paras med varandra och kan födas i samma kull.


Passa på att göra BPH med din Griffon!

Alla SDHKs medlemar får bidrag när de gör BPH via sina rasklubbar. Har du gjort BPH med din Griffon? Kontakta vår sekreterare för att ansöka om bidraget. Läs mer om BPH här.

Kontakta julia.hierner@yahoo.se