Avel och hälsa

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

SKK har den 27 april 2005 fastställt de rasspecifika avelsstrategierna för griffon bruxellois/griffon belge/petit brabançon. De fann strategin väl genomarbetad och korrekt förankrad i klubben.

2007 revideras RAS med en rekommendation om ögonlysning för att få bättre kunskap om ögonsjukdomarnas förekomst inom rasen och om möjligt förhindra en spridning.

Under 2005 och 2006 konstaterades några fall av ärftliga eller misstänkt ärftliga ögonsjukdomar hos griffon. Av 90 undersökta hundar fick 18 diagnos av något slag. En hund fick diagnosen PRA, en PRA-liknande och en retinopati.

SKKs generella rekommendation när det gäller hund som konstaterats ha PRA är att den skall ej användas i avel, inte heller hundens föräldrar, avkomma eller helsyskon. Dessa avelsåtgärder är huvudregel vid sjukdom som har misstänkt recessiv arvsgång.

Arbetet med RAS

Rasklubben Svenska Griffonsektionen (SGS) har fått i uppdrag av Svenska Kennelklubben (SKK) via Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) att utarbeta denna rasspecifika avelstrategi (RAS). SDHK har delegerat ansvaret till SGS.

Strategin gäller alla som föder upp eller avlar med griffon oavsett om de är medlemmar eller inte i SGS. Denna strategi gäller i femårsperioder eller tills det att ny fakta framkommer.

Arbetet med RAS för Griffon bruxellois, Griffon belge och Petit brabançon har kontinuerligt redovisats för styrelsen och för medlemmarna på Avelskommitténs sida i Griffonbladet.

År 2002 skickades en hälsoenkät ut till 373 griffonägare, 230 besvarades. Detta får anses vara en mycket hög svarsfrekvens. Försäkringsbolagens statistik insamlades och sammanställdes sommaren 2002. Hösten 2003 skickades ett uppfödarbrev ut till uppfödare med medlemskap i SGS. Av 35 utskick besvarades 14.

Uppfödare och griffonägare har inbjudits till sammanlagt tre träffar.

Ett möte med uppfödare och medlemmar ägde rum 5 oktober 2003 med 15 deltagare.

RAS dokumentet gicks igenom, synpunkter från deltagarna noterades och efter det reviderade styrelsen RAS till detta dokument som nu föreligger.

Statistik om griffonens nuvarande hälsostatus har inhämtats från SGS enkät 2002, försäkringsbolagens statistik samt SKK:s rasdata genom lathunden. Fakta om de olika sjukdomarna har hämtats från SKK:s hemsida och Hundens sjukdomar av Birgitta Wikström.

Griffon bruxellois, griffon belge och petit brabançon skiljs endast åt genom färg och hårlag. SGS har valt att inte presentera de tre rasvarianterna var för sig då dessa bör behandlas som en ras. Alla tre raserna får paras med varandra och kan födas i samma kull.


Passa på att göra BPH med din Griffon!

Alla SDHKs medlemar får bidrag när de gör BPH via sina rasklubbar. Har du gjort BPH med din Griffon? Kontakta vår sekreterare för att ansöka om bidraget. Läs mer om BPH här.

Kontakta julia.hierner@yahoo.se