SGS Integritetspolicy för personuppgiftshantering

Svenska Griffonsektionen

Bli medlem

Svenska Griffonsektionen är den officiella rasklubben för Griffon Belge, Griffon Bruxellois och Petit Brabancon.
Bli medlem

1 INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Svenska Griffonsektionen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos hela styrelsen.


2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för föreningens styrelse och medlemmar.


3 ORGANISATION OCH ANSVAR

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i föreningen. Styrelsen har delegerat implementering av denna policy till Vice ordförande.

Alla i styrelsen ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.


4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

* Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

* Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

* Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Styrelsen. Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

* Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.